user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
Số 3.2020

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH GÂY SUY GIẢM SINH SẢN TRÊN THỎ BẰNG FLUCONAZOL VÀ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG TXCB

date05/05/2021 view87

 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH GÂY SUY GIẢM SINH SẢN TRÊN THỎ BẰNG FLUCONAZOL VÀ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG TXCB

Vũ Ngọc Thắng1,*, Nguyễn Hoàng Ngân1, Trần Văn Tính2, Nguyễn Minh Phương1,**

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xây dựng được mô hình gây suy giảm sinh sản trên thỏ đực bằng fluconazol và bước đầu áp dụng đánh giá tác dụng của viên nang Trường xuân CB (TXCB). Phương pháp: 24 thỏ đực được chia ngẫu nhiên vào 3 lô: lô chứng (không uống fluconazol), lô uống fluconazol liều 50 mg/kg trong 30 ngày và lô uống fluconazol liều 50 mg/kg và viên nang TXCB liều 180 mg/kg trong 30 ngày sau đó uống viên nang TXCB với liều trên trong 30 ngày nữa. Các chỉ tiêu đánh giá gồm: thể tích tinh dịch (EV), pH tinh dịch, tinh dịch đồ, thời gian phản ứng, nồng độ testosteron huyết thanh (ST), tiêu bản tinh hoàn. Kết quả: Ở lô mô hình có sự tăng đáng kể (p < 0,05) về RT, SIM, DS và AS so với lô chứng, đồng thời EV, SC, TSM, PSM, TSO và ST giảm có ý nghĩa (p < 0,05) so với lô chứng. Ở lô trị, các chỉ số RT, EV, SC, TSO, TSM, PSM, SIM, DS, AS và ST đã được phục hồi. Trên mô học tinh hoàn, có hình ảnh suy giảm sinh tinh ở lô mô hình. Kết luận: Xây dựng được mô hình gây suy giảm sinh sản trên thỏ đực bằng cách uống fluconazol liều 50 mg/kg trong 30 ngày. Bước đầu cho thấy viên nang TXCB làm phục hồi RT, ST và một số chỉ tiêu về tinh dịch trên mô hình thỏ gây suy giảm sinh sản bằng fluconazol.

Từ khóa: Fluconazol; Mô hình sinh sản; suy giảm sinh sản; thỏ đực.

 

DEVELOPMENT OF  A MODEL OF DECREASE REPRODUCTION IN MALE RABBITS BY FLUCONAZOLE AND EVALUATION EFFECT OF TXCB CAPSULES

Vu Ngoc Thang1, Nguyen Hoang Ngan1, Tran Van Tinh2, Nguyen Minh Phuong1

1 Vietnam Military Medical University

2 Hospital 198

 

This study aims to build a model of decrease reproduction and evaluate the effect of TXCB in male rabbits. Twenty-four adult bucks were divided into three groups, 8 in each,  group 1: receiving sodium carboxymethyl cellulose (control); group 2: daily oral administration fluconazole dose of 50 mg/kg body weight for 30 days (model group) and group 3: daily oral administration fluconazole dose of 50 mg/kg body weight for 30 days and daily oral administration TXCB dose of 180 mg/kg body weight for 60 days. Semen was collected at baseline, after 30 days and after 60 days using an artificial vagina. Reaction time (RT) was recorded during semen collection; serum testosterone (ST) was determined after semen collection and the testicular morphometry was evaluated at the end of study. Semen was evaluated for volume (EV), pH value, sperm concentration (SC), total sperm motility (TSM), progressive sperm motility (PSM), non-progressive sperm motility (NPSM), sperm immotility (SIM), total sperm output (TSO), dead sperm (DS) and abnormal sperm (AS) of spermatozoa were determined. The results were showed significant (p < 0.05) increase in RT, SIM, DS and AS in model group when compared to the control group. On the other hand, EV, SC, TSM, PSM, TSO and ST level decreased significantly (p < 0.05) in model group than control. There were recovered in RT, EV, SC, TSO, TSM, PSM, SIM, DS and AS in group 3 and there was significant increased in ST than control group. On testicular morphometry, there was a decrease in spermatogenesis in model group.

Keywords: fluconazole; reproductive model; decrease reproduction; male rabbit.

Tải toàn văn: vui lòng đặt hàng theo email: tapchi@sinhlyhoc.com.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow