user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

Số 1.2021

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA EBV LÊN MÔI TRƯỜNG VI THỂ KHỐI U VÀ ĐỘT BIẾN NF-κB

date05/05/2021 view53

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA EBV LÊN MÔI TRƯỜNG VI THỂ KHỐI U VÀ ĐỘT BIẾN LIÊN QUAN TÍN HIỆU HOẠT HÓA NF-κB Ở LYMPHOMA HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG NGUYÊN PHÁT

Hoàng Thị Mai Thanh1,,2,4*, Colm Keane3, Joshua W.D. Tobin3,4, Dipti Talaulikar 6, Sanjiv Jain7, Frank Vari4, BS. Clare Gould4, Santiyagu Francis3, Maher K Gandhi2,3

1-Trường Đại Học Y Dược, Huế

2-Viện nghiên cứu Mater, Brisbane, Úc

3-Bệnh viện Princess Alexandra, Brisbane, Úc

4-Viện Diamantina, Trường Đại học Queensland, Brisbane, Úc

5-Đơn vị huyết học Translational Research, Khoa huyết học, Bệnh viện Canberra, Úc.

6-Trường Đại Học Y, Đại học quốc gia Úc, Canberra, Úc

7-Bệnh viện Canberra, Úc

Mục tiêu: 1) Đánh giá tác động của EBV lên môi trường vi thể khối u của PCNSL; 2) Đánh giá ảnh hưởng của EBV lên mô hình đột biến liên quan đến con đường tín hiệu NF-kB ở PCNSL. Phương pháp: Mẫu mô bệnh học nến được thu thập từ 39 bệnh nhân PCNSL và 18 EBV+ PCNSL ở bệnh viện Princess Alexandra và Canberra (Úc). RNA và DNA được chiết xuất bằng kít Allprep DNA/RNA FFPE (Qiagen). Hệ thống đếm phân tử kỹ thuật số NanoString đo mức độ biểu hiện gene của các immune effectors (CD4+, CD8+, CD137, CD56); immune checkpoints (PD-L1, PD-L2, TIM3, LAG3) và Macrophage (CD68 và CD163) để đánh giá TME trên PCNSL. Target Sequencing được thực hiện trên hệ thống Illumina nhằm phát hiện đột biến liên quan đến các genes tham gia vào con đường tín hiệu NF-kB. Kết quả: EBV+PCNSL thể hiện rõ môi trường miễn dịch bị ức chế bởi sự tăng cao của các điểm kiểm soát miễn dịch như PD-L1, PD-L2, TIM3, LAG3 và M2 macrophage (CD163/CD68) so với PCNSL (p < 0.05). Điều này khiến các phản ứng miễn dịch ở môi trường có EBV trở nên kém hiệu quả, góp phần thúc đẩy khối u phát triển. 80% bệnh nhân PCNSL xuất hiện đột biến liên quan đến hoạt hóa tín hiệu NF-κB: MYD88 (64%), CD79A/B (56%), CARD11 (13%) and TBL1XR1 (33%). Trong đó, đột biến gene MYD88 và CD79B/A thường xuất hiện đồng thời và đóng vai trò chính trong hoạt hóa NF-kB. Ngược lại, EBV+PCNSL có tần số xuất hiện đột biến thấp hơn hẳn (22%) (p<0.05) với mô hình đột biến riêng lẻ. Kết luận: EBV đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy khối u thông qua việc tạo ra môi trường vi khối u ức chế miễn dịch hơn là tác động đến con đường đột biến. Những phát hiện trên có ý nghĩa quan trọng cho việc thiết kế chiến lược trị liệu miễn dịch trên EBV+ PCNSL.

Từ khóa: EBV+PCNSL, MYD88, CD79A/B, môi trường khối u ức chế miễn dịch

IMPACT OF EBV ON TUMOUR MICROENVIRONMENT AND MUTATIONS INVOLVED IN NF-kB PATHWAY IN PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA

Hoang Thi Mai Thanh1,2,4*, Colm Keane3, Joshua W.D. Tobin3,4, Dipti Talaulikar 6, Sanjiv Jain7, Frank Vari4, BS. Clare Gould4, Santiyagu Francis3, Maher K Gandhi2,3

1 Hue University Of Medicine and Pharmacy

2 Mater Research Institute, Brisbane, QLD, Australia

3 Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Australia

4 University of Queensland Diamantina Institute, Brisbane, Australia

5 Haematology Translational Research Unit, Haematology Department, The Canberra Hospital, Canberra, Australia

6 Medical School, The Australian National University, Canberra, Australia

7 The Canberra Hospital, Canberra, Australia

Objectives: 1) To determine the impact of EBV on TME of PCNSL; 2) To determine the impact of EBV on mutation pattern of NFkB in PCNSL. Methods: FFPE tissue samples of 32 PCNSL patients were collected from PA hospital and Canberra hospital. RNA/DNA from FFPE samples were extracted using Allprep DNA/RNA FFPE kit (Qiagen)NanoString was used to measure gene expression of effectors (CD4, CD8, CD137 and CD56); checkpoints (PD-L1, PD-L2, TIM3 and LAG3) and Macrophage (CD68, CD163). Target Sequencing was performed to identify mutations in NF-kB pathway. Results:  EBV+PCNSL exhibits immunosuppressive TME with the elevated level of all immune checkpoints (PD-L1, PD-L2, TIM3, LAG3) và M2 macrophage (CD163/CD68) compared with PCNSL (p < 0.05). This leads to the ineffective immune response in TME which contributes to the tumour growth in EBV+PCNSL. 80% PCNSL had mutations involved in NF-kB: MYD88 (64%), CD79A/B (56%), CARD11 (13%) and TBL1XR1 (33%) with the common co-occurrence of MYD88 and CD79B/A mutations. In contrast, only 22% of EBV+PCNSL had mutations in NF-kB (p<0.05) and these mutations are spares. Conclusion: EBV plays an important role in promoting the tumur growth via immunosuppressive TME, rather than via genetic alterations involved in NF-kB

Keywords: EBV+PCNSL, MYD88, CD79A/B, immunosuppressive TME.

Tải toàn văn: vui lòng liên hệ và đặt hàng tapchi@sinhlyhoc.com.vn 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow