user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
Số 3.2020

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ TỐC ĐỘ GIẢI PHÓNG KHÁNG SINH VÀ TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN IN VITRO CỦA CHẾ PHẨM KEO FIBRIN - CEFAZOLIN

date05/05/2021 view253

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ TỐC ĐỘ GIẢI PHÓNG KHÁNG SINH VÀ TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN IN VITRO CỦA CHẾ PHẨM KEO FIBRIN - CEFAZOLIN

Hoàng Thu Soan1,*, Vũ Tiến Thăng1, Nguyễn Thị Thu Thái1, Nguyễn Thu Quỳnh1,

Vũ Thị Kim Liên1, Hán Thị Hải Yến1, Phạm Thị Thu Hương1

 Mục tiêu: Xác định tốc độ giải phóng kháng sinh và tác dụng kháng khuẩn của chế phẩm keo fibrin – cefazolin trên in vitro. Phương pháp: phương pháp thực nghiệm, tiến hành trên 4 mẫu huyết tương người. Tốc độ giải phóng kháng sinh được tính theo tỷ lệ % nồng độ kháng sinh trong mẫu chế phẩm keo, đo bằng phương pháp đo mật độ quang UV-VIs. Tác dụng kháng khuẩn được xác định bằng đường kính vùng ức chế tăng trưởng của vi khuẩn tại các giếng chứa mẫu. Kết quả: Giờ thứ nhất tỷ lệ kháng sinh được giải phóng 44,79 - 83,50%, giờ thứ 3 là 64,78 - 88,50%. Sau 24 giờ tỷ lệ kháng sinh được giải phóng ra 76,38 - 99,00%. Khả năng kháng khuẩn xuất hiện từ giờ 6, tăng dần và duy trì đến ngày thứ 8. Kết luận: Sau 24 giờ, lượng kháng sinh cefazolin giải phóng ra từ keo fibrin - cefazolin đạt gần 100%. Chế phẩm keo fibrin - cefazolin có khả năng giữ và cung cấp cefazolin tại chỗ trong 8 ngày.

 Từ khóa: fibrinogen, keo dán tự thân, kháng sinh.

 

THE RATE OF ANTIMICROBIAL DESORPTION AND THE ANTIMICROBIAL EFFECT IN VITRO OF FIBRIN - CEFAZOLIN

Hoang Thu Soan, Vu Tien Thang , Nguyen Thi Thu Thai, Nguyen Thu Quynh,

Vu Thi Kim Lien, Han Thi Hai Yen, Pham Thi Thu Huong

Thai Nguyen university of Medicine and Pharmacy

Objective: Determine the rate of antimicrobial desorption and the antimicrobial effect in vitro of fibrin - cefazolin. Methods: study on 4 samples of human plasma. The antibiotic concentration in serum samples secreted from cefazolin colloidal fibrin was determined by UV-VIs photometric density measurement. Antimicrobial activity was determined by measuring the diameter of the growth inhibition zone of bacteria in wells containing samples of mixed fibrin or sprinkle cefazolin. Results: the first hour, the rate of antibiotic release is 44.79 - 83.50%, at the third hour is 64.78 - 88.50%. After 24 hours, the rate of antibiotic released was 76.38 - 99.00%. Antibacterial ability appears from 6 hours, gradually increases and maintains until day 8. Conclusion: After 24 hours, the amount of antibiotic cefazolin released from fibrin glue reached nearly 100% of the original concentration. Fibrin glue is able to hold and deliver topical cefazolin for 8 days.

Key words: fibrinogen, self-adhesive, antibiotic.

Tải toàn văn: vui lòng đặt hàng theo email: tapchi@sinhlyhoc.com.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow