user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
Số 3.2020

ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ LIPID MÁU CỦA TRÀ HALIMA TRÊN MÔ HÌNH GÂY TĂNG LIPID MÁU NỘI SINH

date05/05/2021 view184

 ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ LIPID MÁU CỦA TRÀ HALIMA TRÊN MÔ HÌNH GÂY TĂNG LIPID MÁU NỘI SINH

Phùng Văn Bằng1,*,#, Lê Hồng Phú1,*,#, Nguyễn Hồng Hạnh2, Ngô Thị Mỹ Bình3,

Trịnh Thị Vân Anh4, Đinh Việt Hùng5, Nguyễn Hoàng Ngân5

Mục tiêu: Đánh giá độc tính cấp và tác dụng hạ lipid máu nội sinh của trà Halima trên chuột nhắt trắng. Phương pháp: Đánh giá độc tính cấp đường uống của trà Halima trên chuột nhắt trắng theo phương pháp của Litchfield - Wilcoxon. Đánh giá tác dụng hạ lipid máu trên chuột nhắt trắng gây tăng lipid máu nội sinh bằng P-407, so sánh với Atorvastatin. Kết quả: Chuột nhắt trắng uống trà Halima đến liều tối đa 400g/kg/ngày nhưng không có chuột nào chết, không quan sát thấy biểu hiện bất thường nào ở chuột. Trên chuột nhắt gây rối loạn lipid máu nội sinh bằng Poloxamer 407, trà Halima liều 19,2 g/kg/ngày và 38,4 g/kg/ngày làm giảm TC, LDL-C, TG và tăng HDL-C so với lô mô hình (p < 0,05), tương đương so với Atorvastatin 15mg/kg/ngày. Kết luận: Trà Halima an toàn trong đánh giá độc tính cấp và có tác dụng tốt trong điều chỉnh rối loạn lipid máu theo con đường nội sinh.  

Từ khóa: độc tính cấp, trà Halima, tăng lipid máu nội sinh.

 

ASSESSMENT OF ACUTE TOXICITY AND LIPID-LOWERING EFFECT OF HALIMA TEA ON ENDOGENOUS HYPERLIPIDEMIA MODEL

Phung Van Bang1, Le Hong Phu1, Nguyen Hong Hanh2, Ngo Thi My Binh3,

Trinh Thi Van Anh4,  Dinh Viet Hung5, Nguyen Hoang Ngan5

1Military Institute of Traditional Medicine

2Hospital E

3Thai Nguyen university of medicine and pharmacy,

4Vietnam University Of Traditional Medicine

5Vietnam Military Medical University

Objective: Assessment of acute toxicity and endogenous blood lipid-lowering effect of Halima tea in Swiss mice. Subjects and methods:Evaluation of acute oral toxicity of Halima tea on Swiss mice according to the method of Litchfield - Wilcoxon. Evaluation of lipid-lowering effect in mice causing endogenous hyperlipidemia by P-407 by Millar et al, compared with Atorvastatin.Results: Swiss mice were orally administered Halima tea up to a maximum dose of 400g/kg/day, but no mice died, no abnormal symptoms were observed in the mice. In mice causing endogenous dyslipidemia with Poloxamer 407, Halima tea dose of 19.2 g/kg/day and 38.4 g/kg/day reduced TC, LDL-C, TG and increased HDL-C compared with model group (p <0.05), equivalent to Atorvastatin 15mg/kg/day. Conclusion: Halima tea is safe when assessing acute toxicity and has a good effect in the adjustment of dyslipidemia according to the endogenous pathway.

Key words: acute toxicity, Halima tea, endogenous hyperlipidemia.

Tải toàn văn: vui lòng đặt hàng theo email: tapchi@sinhlyhoc.com.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow