user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

ĐIỀU LỆ

Fanpage

Bài viết nổi bật

ĐIỀU LỆ HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM

date14/03/2019 view171

 CHƯƠNG I

TÊN HỘI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

 

Điều 1: Tên Hội: Hội Sinh lý học Việt Nam, tên đối ngoại là Vietnam Association of  Physiology (VAP)

Điều 2: Hội Sinh lý học Việt Nam là một tổ chức xã hội quần chúng của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy sinh lý học, trong các cơ sở nghiên cứu, huấn luyện, điều trị, quản lý khoa học công nghệ và sản xuất trong toàn quốc tự nguyện gia nhập hội.

Mục đích của Hội: Tập hợp, đoàn kết các nhà khoa học  nghiên cứu về sinh lý học giúp nhau nâng cao trình độ lý luận chuyên môn nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quả của công tác nghiên cứu, giảng dạy cũng như áp dụng các thành quả khoa học sinh lý vào thực tiễn Việt Nam. 

Điều 3: Hội hoạt động tuân thủ pháp luật Nhà nước ViệtNam. Tự nguyện là tổ chức thành viên của Tổng hội Y Dược học Việt Nam. 

Điều 4: Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Hội đặt tại Hà Nội.

 

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ CỦA HỘI SINH LÝ HỌC VIỆT NAM

 

Điều 5: Hội có nhiệm vụ:

          - Tập hợp, đoàn kết các nhà khoa học nghiên cứu về sinh lý học.

          - Phổ biến kiến thức và những thành tựu khoa học công nghệ về sinh lý học.

          - Nghiên cứu ứng dụng thành quả khoa học công nghệ về sinh lý học vào thực tiễn Việt Nam.

          - Góp ý kiến với nhà nước về chủ trương, chính sách khi cần thiết.

         - Liên hệ và trao đổi, đặt mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học công nghệ với các tổ chức, các Hội ở trong và ngoài nước về sinh lý học theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

          - Tham gia các hoạt động của Tổng hội Y Dược học Việt Namvà báo cáo với Tổng hội theo định kỳ.

         - Giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về sinh lý học và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

 CHƯƠNG III

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP, QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA HỘI VIÊN

 

Điều 6: Công dân Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực sinh lý học, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện hoạt động cho Hội đều có thể được kết nạp là hội viên Hội sinh lý học Việt Nam.

          Những người có uy tín lớn hoặc có công đóng góp lớn cho Hội có thể được kết nạp là hội viên danh dự, hoặc được suy tôn danh dự là người tài trợ, người cố vấn của Hội.

Điều 7: Hội viên có quyền:

          - Đề nghị Hội giúp đỡ để nâng cao khả năng chuyên môn, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, làm luận văn, đào tạo theo chuyên đề.

          - Tham gia vào các hoạt động của Hội.

          - Tham gia các ý kiến về các hoạt động của Hội như: Tham luận, đề nghị, biểu quyết, chất vấn, phê bình công tác của Hội và của Ban Chấp hành.

          - Hưởng các quyền bầu cử, ứng cử và các quyền lợi khác về hội viên.

          - Có quyền xin ra Hội. 

Điều 8: Hội viên có nhiệm vụ:

          - Tham gia đầy đủ các sinh hoạt Hội.

          - Đóng góp với Hội các nội dung chuyên môn qua sinh hoạt khoa học, nội san …

          - Chấp hành các quyết nghị của  Hội.

          - Tuân theo điều lệ, phổ biến, tuyên truyền về Hội, phát triển hội viên mới.

          - Đoàn kết hợp tác trong Hội, giúp nhau nâng cao trình độ chuyên môn.

          - Đóng hội phí đầy đủ.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN LÃNH ĐẠO HỘI

 

Điều 9: Tổ chức Hội Sinh lý học gồm:

          - Trung ương Hội.

          - Hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc.

          - Chi hội cơ sở.

          - Việc thành lập phải tuân theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 10: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu toàn quốc, họp 4 năm một lần. Trong trường hợp đặc biệt có thể triệu tập đại hội bất thường. Số đại biểu đi dự đại hội sẽ do Ban chấp hành quy định cụ thể cho từng đơn vị.

          Nhiệm vụ của Đại hội:

          - Thông qua báo cáo nhiệm kỳ trước.

          - Bàn phương hướng nhiệm kỳ tới

          - Bầu Ban chấp hành trung ương Hội.

          - Sửa đổi điều lệ Hội nếu cần.

Điều 11:  Giữa hai kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo của Hội là Ban chấp hành Hội. Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Để giúp việc cho Ban Chấp hành, Hội có thể tổ chức các Ban hoặc Tiểu ban.

Điều 12: Nhiệm vụ của Ban Chấp hành:

          - Triển khai nghị quyết Đại hội, thực hiện các chỉ thị của cấp trên (cơ quan lãnh đạo Hội).

          - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, xuất bản nội san của Hội.

          -  Quản lý hội viên, kết nạp hội viên mới, thu hội phí.

          -  Quan hệ với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước.

          - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội Sinh lý học Việt Nam.

Điều 13: Để giải quyết công việc thường xuyên của Hội Ban Chấp hành cử ra Ban Thường trực gồm năm đến bảy uỷ viên. 

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

 

Điều 14: Các nguồn tài chính của Hội gồm:

          - Hội phí.

          - Tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

          - Tiền hoạt động nghiên cứu, ứng dụng sinh lý học trong các ngành kinh tế quốc dân.

          - Tiền thu được từ các hoạt động kinh tế của Hội dựa theo nhiệm vụ của Hội.

Điều 15: Quỹ hội chi vào các việc:

          - Xuất bản tài liệu.

          - Phổ biến kiến thức, thông tin của Hội.

          - Trao đổi cán bộ khoa học của Hội với các tổ chức trong và ngoài nước.

          - Chi cho các hoạt động của Hội.

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 16: Hội viên có thành tích trong công tác của Hội sẽ được đề nghị khen thưởng.

Hội viên làm điều sai trái ảnh  hưởng đến Hội sẽ bị các hình thức kỷ luật: Phê bình, cảnh cáo, khai trừ.

 

CHƯƠNG VII

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ GIẢI TÁN HỘI

 

Điều 17: Chỉ có Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội mới có quyền thay đổi điều lệ của Hội.

Điều 18: Hội ngừng hoạt động hay giải tán khi:

          - Có nghị quyết giải tán Hội của Đại hội đại biểu toàn quốc.

          - Có quyết định ngừng hoạt động của cơ quan ra quyết định cho phép thành lập Hội.


CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Điều 19: Bản điều lệ của Hội sinh lý học Việt Nam gồm 8 chương và 19 điều đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bốn thông qua. Bản điều lệ này có hiệu lực kể từ khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow