user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
Số 2.2021

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DIMETHYL SULFOXIDE LÊN KHẢ NĂNG SỐNG CỦA TẾ BÀO CƠ TIM CHUỘT H9C2

date25/06/2021 view297

 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DIMETHYL SULFOXIDE LÊN KHẢ NĂNG SỐNG CỦA TẾ BÀO CƠ TIM CHUỘT H9C2

Vũ Thị Thu, Phạm Thị Bích, Ngô Thị Hải Yến
TÓM TẮT
 
Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của nồng độ Dimethyl Sulfoxide (DMSO) lên khả năng sống của tế bào H9C2 trong điều kiện nuôi cấy thông thường và trong điều kiện thiếu oxy/tái cung cấp oxy (hypoxia/reoxygenation, HR). Phương pháp: Tế bào H9C2 được nuôi trong điều kiện thường và điều kiện HR có bổ sung DMSO ở dải nồng độ 0,001÷10%. Khả năng sống của tế bào ở các nhóm mẫu thí nghiệm được phân tích bằng kít CCK-8. Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng sống của tế bào H9C2 trong các điều kiện môi trường nuôi cấy có nồng độ DMSO 0,001÷0,5% (v/v) không có sự khác biệt so với nhóm đối chứng. Trong khi đó, tỷ lệ sống của tế bào H9C2 giảm đáng kể khi môi trường nuôi cấy có nồng độ DMSO lớn hơn 1% (v/v, p<0,05). Kết luận: Trong các điều kiện thực nghiệm, sự tác động của DMSO đối với tế bào H9C2 là phụ thuộc vào liều nồng độ.
Từ khóa: DMSO, H9C2, khả năng sống, thiếu oxy/tái cung cấp oxy.
 
SUMMARY
EVALUATING THE AFFECT OF DIMETHYL SULFOXIDE ON THE VIABLITY
OF H9C2 CARDIOMYOCYTES
Vu Thi Thu, Pham Thi Bich, Ngo Thi Hai Yen
 
 
Objective: The study was conducted to evaluate the affect of Dimethyl Sulfoxide (DMSO) concentration on the viability of H9C2 cells under the different cultural conditions. Methods: H9C2 cells were cultured under normal conditions and subjected to hypoxia/reoxygenation model. DMSO at the doses of 0,001÷10% (v/v) was added to the cultural medium during normal culture period and reoxygenation period. Cellular viability of the experimental groups was assessed by using CCK-8 kit. Results: The results indicated that the viability of H9C2 cardiomyocytes was stable in the different culture media supplied with DMSO at the doses of 0,001÷0,5% (v/v). Meanwhile, supplementation of DMSO at the doses of 1% and 2% significantly decreased the survival rate of H9C2 cells (v/v, p<0,05). Conclusion: The affect of DMSO on H9C2 cardiomyocytes is dose-dependant maner.
Keywords: DMSO, H9C2, cell viability, hypoxia/reoxygenation.
 
 Tải toàn văn: vui lòng đặt hàng theo email: tapchi@sinhlyhoc.com.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow