user

Hotline: 84-4-38523798

user

Tầng 1, Nhà B2, Đại học Y Hà Nội. Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN

`
Số 3.2020

ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN THẾ KÍCH THÍCH CẢM GIÁC ĐAU DÂY THẦN KINH SỐ V TRÊN NGƯỜI KHỎE MẠNH

date05/05/2021 view177

 ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN THẾ KÍCH THÍCH CẢM GIÁC ĐAU DÂY THẦN KINH SỐ V TRÊN NGƯỜI KHỎE MẠNH

Hoàng Thị Huyền Trang1,*, Lê Đình Tùng1,**, Ngô Mạnh Hùng2

Mục tiêu: Mô tả hình dạng và một số chỉ số của sóng điện thế kích thích cảm giác đau dây thần kinh số V (thời gian tiềm đỉnh Np, thời gian tiềm đỉnh Pp, biên độ liên đỉnh Np-Pp) trên người khỏe mạnh tuổi từ 40 đến 60; Xác định mối liên quan của các chỉ số trên với giới và tuổi của đối tượng nghiên cứu. Phương pháp: Phương pháp mô tả cắt ngang, chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống được 25 người khỏe mạnh, tuổi trung bình là 50,44 ± 4,99 (từ 43 đến 59 tuổi), không mắc các bệnh lý thần kinh cơ. Các chỉ số/thông số nghiên cứu: Thời gian tiềm đỉnh Np, thời gian tiềm đỉnh Pp, biên độ liên đỉnh Np-Pp. Kết quả: Hình ảnh điện thế kích thích cảm giác đau dây thần kinh V gồm đỉnh Np (đỉnh cao nhất của sóng âm đi lên trên đường đẳng điện), đỉnh Pp (đỉnh thấp nhất của sóng dương đi xuống dưới đường đẳng điện). 4% trường hợp xuất hiện sóng dương 2 đỉnh. Thời gian tiềm đỉnh Np nhánh V1, V2, V3 lần lượt là 129,01±8,35 (ms); 138,5±14,06 (ms); 136,94±15,91 (ms); thời gian tiềm đỉnh Pp nhánh V1, V2, V3 lần lượt là 202,19±21,08 (ms); 229,30±28,37 (ms); 219,40±129,95 (ms) và biên độ liên đỉnh Np-Pp lần lượt là 29,05±6,93 (mA); 27,41±5,66 (mA); 26,69±5,59 (mA). Thời gian tiềm đỉnh Np và thời gian tiềm đỉnh Pp nhánh V1 ngắn hơn nhánh V2 và V3 do vị trí đặt điện cực kích thích. Thời gian tiềm và biên độ sóng không có mối liên quan với giới và tuổi của đối tượng nghiên cứu.

 

Từ khóa: Điện thế kích thích cảm giác đau; Dây thần kinh số V; Thời gian tiềm đỉnh Np; Thời gian tiềm đỉnh Pp.

 

THE VERTEBRAL CHARACTERISTIC OF TRIGEMINAL PAIN RELATED – EVOKE POTENTIAL IN HEALTHY ADULTS

Hoang Huyen Trang1, Le Dinh Tung1, Ngo Manh Hung2

1Hanoi Medical University

2Viet Duc Hospital

Objective: form and some indices of the potential wave inducing sensation of trigeminal pain related – evoke potential (Np latency, Pp latency, Np - Pp amplitude) in healthy people aged 40 to 60; Determine the relationships of the above indicators with the sex and age of the study subjects. Methods: This was designed as cross-sectional study in 25 healthy people, average age of 50.44 ± 4.99 (from 43 to 59 years old), without neuromuscular diseases. Research indicators/parameters: Np latency, Pp latency, Np - Pp amplitude. Results: The waveform include of a Np peak which is the highest peak of negative waves going up on base line and a Pp peak which is the lowest peak of positive waves going down on base line. In addition, we recorded in 4% of cases another waveform with positive wave 2 peaks. Some features of trigeminal pain related-evoke potential in healthy adults aged 40 to 60 years: Np latency, Pp latency and Np - Pp amplitude. Branch V1's Np latency and Pp latency shorter than branch V2 and V3 due to the placement of the placement of the excited electrode. Np latency, Pp latency and Np - Pp amplitude are not correlated with sex and age of the study subjects.

Keyword: Pain related-evoke potential; Trigeminal nerve; Np latency; Pp latency.

Tải toàn văn: vui lòng đặt hàng theo email: tapchi@sinhlyhoc.com.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow